Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetové lékárně www.mujmagistr.cz v den objednání. Provozovatel webového portálu http://www.mujmagistr.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) je Rodinná lékárna, s.r.o. (dále jen „prodávající“).

1. Základní informace

1.1 Kontaktní údaje prodávajícího

Rodinná lékárna, s.r.o.
: 269 36 089 DIČ: CZ269 36 089
Sídlo: Pivovarská 546, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Vedoucí lékárník: Mgr. Ladislava Švehlová, MBA
SÚKL kód lékárny: 80995500
Kód pracoviště: 80463000000
IČZ lékárny/OOVL: 80463000
Informační služba:
Telefon: +420 572 545 189
E-mail: lekarna@rodinnalekarna.cz
Adresa internetového obchodu prodávajícího: http://www.mujmagistr.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

1.2 Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem a je držitelem registrace u SÚKL pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), v rámci České republiky. Prodávající podléhá dohledu SÚKL.

2. Zásilkový výdej a poradenství 

2.1 Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej není omezen rozhodnutím SÚKL. Za součást zásilkového výdeje léčivých přípravků se považuje nabízení léčivých přípravků za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání objednávek na uskutečnění zásilkového výdeje léčivých přípravků. U výrobků, které jsou volně prodejnými léky, je v textu uveden kód SÚKL.

2.2 Prodávající poskytuje informační službu podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech formou poradenství, které je dostupné během otevírací doby lékárny: Po-Pá: 7:30 – 17:30, So: 8:00 - 11:00 a zajišťuje jej farmaceut nebo farmaceutický asistent. Kontakty jsou uvedeny v článku 1, odstavci 1.1.

Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením Vašeho lékaře či lékárníka. Před použitím všech přípravků prosím pečlivě čtěte příbalový leták. Pokud se u volně prodejného léku vyskytne podezření na nežádoucí účinek, neprodleně nás prosím informujte. Případné závady jakosti či nežádoucí účinky budeme hlásit příslušným orgánům (SÚKL).

2.3 Fyzické sídlo lékárny (dále jen „Kamenná prodejna“):

Rodinná lékárna - Lékárna Jarošov
Pivovarská 546
686 01 Uherské Hradiště - Jarošov

3. Obchodní podmínky – obecná ustanovení 

3.1 Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

3.2 Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím.

3.3 Kupující bere na vědomí, že v rámci internetového obchodu jsou mimo jiné nabízeny i léčivé přípravky, jež jsou určené pouze fyzickým osobám a nejsou určeny pro podnikatelský nákup léčiv či nákup léčiv právnickou osobou. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

3.4 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

3.5 Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

3.6 Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Více v části č. 10 Ochrana osobních údajů.

3.7. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

4. Zákaznický účet

4.1 Registrací kupujícího vzniká v prostředí webové stránky zákaznický účet, skrze který může kupující přistupovat do svého zákaznického rozhraní na webové stránce, z něhož může realizovat objednávky zboží (dále jen „zákaznický účet“). Objednání zboží lze realizovat také bez registrace kupujícího.

4.2 Kupující je povinen uvádět při registraci, stejně tak při provádění objednávky zboží bez registrace, úplné a pravdivé informace vyžadované webovým rozhraním. Kupující je povinen aktualizovat informace uvedené při registraci a následně uvedené ve svém zákaznickém účtu, vždy, a to neprodleně, dojde-li k jejich změně. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje o kupujícím za správné.

4.3 Zákaznický účet je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do zákaznického účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout.

4.4 Prodávající si vyhrazuje právo zákaznický účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení kupní smlouvy a / nebo těchto obchodních podmínek, stejně tak v případě, kdy zákaznický účet nebyl využit po dobu jednoho roku.

4.5 Kupující se zavazuje, že neumožní užívání vlastního zákaznického účtu třetím osobám.

4.6 Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.7 Náklady spjaté s balením a dodáním zboží jsou součástí webového rozhraní a jsou platné v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

4.8 Kupující bere na vědomí, že všechny nabídky prodejce umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.9 Kupující bere na vědomí, že si prodávající vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v odlišné barevné variantě. Dodané zboží není tak považováno za odlišné od objednaného, neboť rozhodující je vždy textový popis produktu.

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednací formulář v prostředí webového rozhraní. Objednací formulář (dále jen souhrnně „objednávka“) obsahuje následující:

a) Souhrn zboží vloženého kupujícím do elektronického košíku webového rozhraní.

b) Způsob úhrady kupní ceny zboží.

c) Způsob doručení objednávaného zboží.

d) Informaci o nákladech spojených s dodáním zboží.

5.2 Webové rozhraní obsahuje přehled zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících daní a poplatků.

5.3 Přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami či subjekty, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

5.4 Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky. 

5.5 Před závazným potvrzením (odesláním) objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje. Kupující má možnost opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“ kupující stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím odkazu „obchodní podmínky“. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce.

5.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní. 

5.7 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webové stránce obchodu je pouze ilustrační a indikativní, a prodávající může zboží dodat v libovolném provedení.

5.8 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace) kupujícího ze strany prodávajícího. O tomto bude kupující informován formou elektronické pošty.

5.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 
  • On-line platby: okamžitá platba on-line (Česká spořitelna, ČSOB, KB, era, GE Money, Raiffeisen Bank, mBANK, Fio banka, Sberbank, Sazka a ČP - superCash; platba kartou (Visa, MasterCard, DinnersClub); platba převodem na účet prodávajícího 35-1316510247/0100 u Komerční banky.

  • Při osobním odběru na adrese Rodinná lékárna, s.r.o, Pivovarská 546, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov lze platbu provést v hotovosti nebo platebními kartami (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express). Také lze platit elektronickou kartou Ticket Benefits Card společnosti Edenred a šekovými poukázkami společností Edenred (Ticket Benefits MEDICA, Ticket Compliments dárkový), Sodexo (Sodexo FLEXI PASS, Sodexo VITAL PASS, Sodexo DÁRKOVÝ PASS) a Cheque Dejeuner (UNIŠEK, UNIŠEK+, CADHOC). Při osobním odběru na adrese výdejny léčiv OOVL Březolupy, 587 13 Březolupy 520 lze platit v hotovosti a šekovými poukázkami uvedenými v tomto odstavci.

  • Platba na dobírku v hotovosti (Česká pošta, DPD) či platební kartou (DPD).

6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží:

 

Při osobním odběru na adrese Rodinná lékárna, s.r.o, Pivovarská 546, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov nebo na adrese výdejny léčiv OOVL Březolupy, 587 13 Březolupy 520: zdarma.

Při objednávce nad 1500,- Kč: dodání zdarma u všech druhů přepravy.

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě předem on-line platbou: 58,- Kč v případě osobního odběru na adresách výdejních míst Zásilkovna (Seznam výdejních míst Zásilkovna).

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě dobírkou: 58,- Kč v případě osobního odběru na adresách výdejních míst Zásilkovna (Seznam výdejních míst Zásilkovna) + 15,- Kč dobírka.

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě předem on-line platbou: 115,- Kč v případě přepravy prostřednictvím České pošty - balík na poštu (balík s maximální váhou 30kg, doručení následující pracovní den ode dne podání).

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě předem on-line platbou: 115,- Kč v případě přepravy prostřednictvím České pošty - balík do ruky (balík s maximální váhou 50kg, doručení následující pracovní den ode dne podání).

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě dobírkou: 135,- Kč v případě přepravy prostřednictvím České pošty - balík na poštu (balík s maximální maximální váhou 30kg, doručení následující pracovní den ode dne podání) + 39,- Kč dobírka.

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě dobírkou: 135,- Kč v případě přepravy prostřednictvím České pošty - balík do ruky (balík s maximální maximální váhou 50kg, doručení následující pracovní den ode dne podání) + 39,- Kč dobírka.

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě předem on-line platbou: 125,- Kč v případě osobního odběru na adresách výdejních míst DPD Pickup (Seznam výdejních míst DPD Pickup).

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě dobírkou: 125,- Kč v případě osobního odběru na adresách výdejních míst DPD Pickup + 29,- Kč dobírka.

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě předem on-line platbou: 145,- Kč v případě přepravy prostřednictvím DPD.

Při objednávce 1500,- Kč a méně a úhradě dobírkou: 145,- Kč v případě přepravy prostřednictvím DPD + 29,- Kč dobírka.

6.3 V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

6.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

6.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. 

6.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Dodací podmínky 

7.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob přepravy.

7.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.3 Prodávající zajistí, aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.

7.4 Při dopravě přepravní společností, bude tato kupujícího kontaktovat na uvedeném telefonním čísle a po domluvě zásilku doručí na udanou adresu v dohodnutém časovém rozmezí.

7.5 V případě osobního odběru na adrese lékárny (Rodinná lékárna, s.r.o, Pivovarská 546, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov) nebo na adrese výdejny léčiv (OOVL Březolupy, 587 13 Březolupy 520) budete informováni e-mailem nebo telefonicky ihned, jakmile bude objednávka nachystána k odběru. V případě, že se kupující dostaví vyzvednout objednané zboží před obdržením informačního emailu, může se stát, že toto nebude vydáno. Zboží na osobní odběr bude rezervováno po dobu 7 dnů, po dohodě lze tuto dobu prodloužit.

7.6 Objednávka hrazená bankovním převodem bude rezervována 14 dnů, pokud do této doby neobdržíme platbu na náš účet, bude stornována. Po dohodě lze tuto dobu prodloužit.

7.7 Zanechání telefonního kontaktu urychlí případné řešení problémů při nedostupnosti některé z položek.

7.8 Maximální hmotnost jednoho balíku je 15kg.

7.9 Náklady na přepravu mimo území ČR budou řešeny s kupujícím individuálně.

8. Reklamace, vrácení zboží

8.1 Kupující je povinen při převzetí zásilku řádně zkontrolovat. V případě poškození vnějšího obalu či obsahu zásilky sepíše s dopravcem protokol a poškozenou zásilku odešle zpět prodávajícímu.

8.2 Peníze za vrácené zboží budou odeslány kupujícímu převodem na účet, případně poštovní poukázkou, a to vždy po dohodě s kupujícím. Kupující k vrácenému či reklamovanému zboží přiloží nákupní doklad a žádost o vrácení zboží.

8.3 Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

8.4 V případě oprávněné reklamace uhradí prodávající kupujícímu náklady spjaté s přepravou zboží prodávajícímu k reklamaci.

8.5 K reklamaci je nutné předložit kopii nákupního dokladu a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

8.6 Právo z vadného plnění kupujícím nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též za následujících okolností:

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty; vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace; vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;  vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží; vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo zboží bylo poškozeno živly.

9. Nepřevzetí zásilky

V případě nevyzvednutí zásilky jde o porušení kupní smlouvy a prodávajícímu tak vzniká právo na úhradu nákladů na dopravu a balné v plné výši. Jestliže zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky, bude cena navýšena o další poštovné.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

10.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího (bod 1.1 Obchodních podmínek) tak, aby bylo odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

10.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

10.4 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. 

10.7 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.8 Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:

a) zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

e) zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

g) zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Kupující zajišťuje plnou ochranu dat kupujícího. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze pro účely vyřízení objednávky a pro zasílání informací a obchodních sdělení podle čl. 2.4. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, informace o zdravotní pojišťovně a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.), pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti prodávajícího ohledně zpracovávání osobních údajů podle zákona o léčivech nebo podle jiných platných právních předpisů.

11.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5 Kupující uděluje výslovný souhlas k tomu, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží a členy koncernu prodávajícího, a s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady a servis

12.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, a že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.2 V případě, že zboží nemá vlastnosti stanoveného v čl. 11.1, má kupující právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď bezplatnou opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Není-li uvedený postup možný nebo neuplatní-li jej kupující, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží; právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

12.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

13 Další práva a povinnosti smluvních stran

13.1 Kupující není oprávněn při využívání webové stránky obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky obchodu. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

13.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

13.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Prodávající upozorňuje, že informace na webové stránce jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky.

13.4 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.5 Práva a povinnosti plynoucí nebo související s kupní smlouvou, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. Příslušným pro řešení případných sporů je soud určený podle obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.6 Stížnosti kupujícího nepodléhají zvláštnímu mimosoudnímu přezkumu nebo jinému způsobu řešení sporů. Ve smyslu zákona o léčivech se může kupující se stížnostmi na činnost prodávajícího obrátit na SÚKL.

13.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.8 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.9 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.10 Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho (1) ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.11 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím